نویسنده = غلامحسین نوروزی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی نوع کانی‌های رسی با استفاده از ظرفیت تبادل کاتیونی در مخزن ماسه‌سنگی شوریجه (به سن کرتاسه آغازین)، میدان گنبدلی، خاور کپه‌داغ، شمال خاور ایران

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 231-238

10.22071/gsj.2015.42327

محمدعلی سرپرنده؛ بهزاد مهرگینی؛ امیر ملاجان؛ فریدون سحابی؛ غلامحسین نوروزی؛ گلناز جوزانی کهن


2. ارزیابی محتوای رس سازند مخزنی شوریجه با استفاده از تجزیه‌های دستگاهی مغزه در میدان گازی گنبدلی، خاور کپه‌داغ

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 239-252

10.22071/gsj.2015.42213

گلناز جوزانی کهن؛ فریدون سحابی؛ غلامحسین نوروزی؛ حسین معماریان


3. مدل‌سازی با زنجیره مارکوف، مطالعه موردی: رخساره‌های سنگی یکی از مخازن نفتی جنوب‌

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 97-103

10.22071/gsj.2015.43383

هانیه نیکوگفتار؛ عباس بحرودی؛ بهزاد تخم‌چی؛ غلامحسین نوروزی؛ بهزاد مهرگینی