نویسنده = مهناز پروانه‌نژاد شیرازی
تعداد مقالات: 2
2. اثر فسیل هم‌افزایThalassinoides-Phycodes از نهشته‌‌های آلبین–سنومانین گزک، جنوب کرمان

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 145-152

10.22071/gsj.2015.42304

نصرالله عباسی؛ مهناز پروانه‌نژاد شیرازی؛ محمد علی حسین‌زاده