استفاده از روش مونت‌کارلو ترکیبی برای یافتن سطح بحرانی شکست در شیروانیها

کامران گشتاسبی؛ مرتضی احمدی؛ یاسر نعیمی

دوره 17، شماره 66 ، اسفند 1386، ، صفحه 74-85

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.57638

چکیده
  موقعیت سطح بحرانی شکست و ضریب اطمینان کمینه مربوط به آن، دو جزء مکمل در تحلیل پایداری شیروانیهای خاکی هستند. برای یافتن سطح بحرانی شکست، اغلب از روشهای جستجوی مختلفی مانند جستجوی شبکه‌ای استفاده می‌شود که بدین منظور نرم افزارهای رایانه‌ای متعددی تا کنون تهیه شده و در بیشتر این نرم افزارها، از روشهای جستجوی بی‌اعتبار و غیرقابل ...  بیشتر