ارزیابی ویژگی‌های ژئوشیمیایی مواد آلی سازندهای پابده و گورپی میدان نفتی نصرت در جنوب خاور خلیج فارس با استفاده از پیرولیز راک ایول6 و کروماتوگرافی گازی

محمد صادقی؛ محمدرضا کمالی؛ رضا قوامی ریابی؛ بیوک قربانی

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی ، اسفند 1393، ، صفحه 317-326

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42732

چکیده
  در این مطالعه به منظور ارزیابی ویژگی‌های ژئوشیمیایی سازندهای پابده و گورپی در چاه NH-01 در میدان نفتی نصرت تجزیه‌های ژئوشیمیایی انجام شد. این تجزیه‌ها به ترتیب اولویت شامل راک ایول، استخراج بیتومن، جداسازی برش‌های هیدروکربنی و کروماتوگرافی گازی (GC) بودند که روی نمونه‌های تهیه شده از خرده‌های حفاری (Cutting) صورت گرفت. نتایج ژئوشیمیایی ...  بیشتر