الگوی توزیع زمانی زمین‌لرزه‌های جنوب خاور زاگرس

مریم آق‌اتابای

دوره 24، 94- زمین ساخت ، اسفند 1393، ، صفحه 245-254

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.43420

چکیده
  در این مقاله، ویژگی‌های توزیع زمانی زمین‌لرزه‌های جنوب‌خاور زاگرس با استفاده از روش‌های چند‌فرکتالی مطالعه شد.  برای تشریح ویژگی‌های چند‌فرکتالی زمان رویداد زمین‌لرزه‌ها، ابعاد همبستگی عمومی (Dq) و طیف تکینیf(αq)  برای زمین‌لرزه‌های برابر و بزرگ‌تر از بزرگی کمال (Mc=4.5) محاسبه شد. به منظور بررسی تغییرات مکانی الگوی لرزه‌خیزی، ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل چندفرکتالی مراکز سطحی زمین‌لرزه‌های استان گلستان

مریم آق‌اتابای

دوره 23، شماره 92 ، شهریور 1393، ، صفحه 123-128

https://doi.org/10.22071/gsj.2014.43691

چکیده
  استان گلستان در یکی از پهنه‌های لرزه‌خیز دنیا قرار دارد که رخداد زمین‌لرزه‌های  تاریخی و دستگاهی بسیار نشان از فعالیت بالای لرزه‌خیزی آن دارد.  بنابراین، مطالعه لرزه‌خیزی این استان با استفاده از روش‌های گوناگون لازم و ضروری است. در این پژوهش از ابزارهای فرکتالی و چندفرکتالی برای مطالعه کمی الگوی زمین‌لرزه‌های استان گلستان ...  بیشتر