برآورد انرژی قابل استحصال از جزرومد در خلیج چابهار

سعیده شیرین‌منش؛ وحید چگینی

دوره 24، شماره 93 ، آذر 1393، ، صفحه 47-52

https://doi.org/10.22071/gsj.2014.43516

چکیده
  گسترش انرژی‌های نو از مهم‌ترین مسایلی است که در تمام کشورها به آن پرداخته شده و دائماٌ در پی ایجاد طرحی نو در این زمینه هستند. یکی از عظیم‌‌ترین منابع انرژی در جهان، اقیانوس‌ها هستند  و جزرومد نیز از مؤلفه‌های اصلی جریان‌های اقیانوسی است. حرکت توده آب اقیانوس‌ها بر اثر جزرومد، بالقوه دارای انرژی بسیار زیادی است. در این پژ‍وهش ...  بیشتر