تحلیل فوریه نواقص روش‌های پردازش چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی

بهزاد تخم‌چی؛ هاله عزیزی؛ حسین معماریان

دوره 24، شماره 93 ، آذر 1393، ، صفحه 253-258

https://doi.org/10.22071/gsj.2014.43590

چکیده
  کاربرد اصلی چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی، تخمین نوع سنگ، تخلخل و اشباع است. روابط بسیاری برای این نوع تخمین‌ها ارائه شده‌اند و البته نواقص روابط یادشده نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این مقاله نواقص کلی روابط موجود از دید ویژگی‌های تخمین مورد بررسی قرار گرفته است. به‌طور معمول مقادیر حاصل از تخمین نسبت به مقادیر ورودی تخمین تغییرپذیری ...  بیشتر

تحلیل آزمایشگاهی رفتار موج فشاری در شرایط فشار مخزن در نمونه‌های ماسه‌سنگی مخزنی در جنوب باختر استرالیا

هاله عزیزی؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی؛ برایان ایونز؛ ناصر کشاورز فرج‌خواه؛ عزت‌الله کاظم‌زاده

دوره 23، شماره 90 ، اسفند 1392، ، صفحه 239-246

https://doi.org/10.22071/gsj.2014.44008

چکیده
  در فیزیک سنگ، توصیف ویژگی‌های فیزیکی سنگ مخزن مانند تخلخل و تراکم‌پذیری از تحلیل اطلاعات به‌دست آمده از فرایند عبور امواج صوتی از داخل سنگ به‌دست می‌آید. حساسیتسرعتامواجلرزه‌ایبهمتغیرهایمهممخزنمانندتخلخل،رخساره‌ها،سیال‌های منفذی، درجهاشباعوفشارمنفذیازسال‌هاپیششناختهشدهاست. از میان عوامل یادشده تغییرات دو متغیر تخلخل ...  بیشتر