خطرات زمین‌لرزه در شهر‌ها (مطالعه موردی در تهران و کالیفرنیا)

زهرا محمدی اصل؛ سعید منتظرالقائم

دوره 23، شماره 90 ، اسفند 1392، ، صفحه 117-124

https://doi.org/10.22071/gsj.2014.43970

چکیده
  گسل‌های فعالی که شهر تهران روی آنها گسترش یافته است باید در تهیه طرح‌های شهرسازی مورد توجه قرار گیرند. دقت کم نقشه‌های گسلی شهر تهران  از یک سو و کامل نبودن و نبود مستندات فنی ضوابط موجود که اجرای آن را دچار مشکل می‌کرد، از سوی دیگر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ‌را به تدقیق نقشه‌ پهنه‌های گسلی شهر و همزمان تهیه ضوابط ...  بیشتر