نویسنده = علی مرادزاده
تعداد مقالات: 6
2. بررسی دقت مدلسازی پیشرو دادههای الکترومغناطیس هلیکوپتری در مدلسازی معکوس

دوره 20، شماره 77، پاییز 1389، صفحه 137-140

10.22071/gsj.2010.55362

علیرضا عرب امیری؛ علی مرادزاده؛ داود رجبی؛ نادر فتحیان پور؛ برنارد سیمون


3. برآورد موقعیت افقی و ژرفای بی‌هنجاری‌های گرانی به کمک گرادیان کل بهنجار شده

دوره 19، شماره 76، تابستان 1389، صفحه 169-176

10.22071/gsj.2010.55676

حمید آقاجانی؛ علی مرادزاده؛ هوالین زنگ


4. معرفی انتگرال بهبود یافته ماندری در مدل‌سازی معکوس داده‌های الکترومغناطیس هوابرد و مقایسه نتایج آن با انتگرال ماندری

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 115-118

10.22071/gsj.2010.55453

علیرضا عرب امیری؛ علی مرادزاده؛ داود رجبی؛ برنارد سیمون؛ نادر فتحیان‌پور


5. تفسیر داده‌های مغناطیسی ذخیره آهن اجت‌آباد، شمال خاور سمنان

دوره 18، شماره 71، بهار 1388، صفحه 63-68

10.22071/gsj.2010.56987

علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ بیت الله طیبی