نویسنده = مهران آرین
تعداد مقالات: 7
1. پیشینه لرزه ای و برآورد آهنگ رسوبگذاری در آبرفت های جوان باختر تهران (چیتگر) با استفاده از داده های پارینه لرزه شناسی

دوره 21، شماره 84، تابستان 1391، صفحه 169-178

10.22071/gsj.2012.53978

آمنه کاوه فیروز؛ حمید نظری؛ مهران آرین؛ علیرضا شافعی؛ طاهره مجیدی؛ محمدعلی شکری


2. توان لرزه‌زایی محدوده رفسنجان- زرند

دوره 21، شماره 84، تابستان 1391، صفحه 207-212

10.22071/gsj.2012.53982

علی سیستانی‌پور؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین


3. تأثیر ساختارها بر روی رودخانه قزل‌اوزن

دوره 21، شماره 81، پاییز 1390، صفحه 55-60

10.22071/gsj.2011.54203

وحید حسینی تودشکی؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین؛ خسرو خسروتهرانی


5. تحلیل دینامیکی شکستگی‌های شمال منطقه ترود- معلمان(ایران مرکزی، جنوب خاور دامغان)

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 3-16

10.22071/gsj.2010.54577

آناهیتا کی‌نژاد؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین؛ عبداله سعیدی؛ محمد لطفی


6. نشانههای زمینریختی زمینساخت فعال حوضه طالقان‌رود، شاهرود و سفید‌رود در البرز مرکزی، شمال ایران

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 159-166

10.22071/gsj.2010.54669

زهرا مردانی؛ منوچهر قرشی؛ مهران آرین؛ خسرو خسروتهرانی


7. نشانههای زمینریختی زمینساخت فعال حوضه رودخانه کرج در دامنه جنوبی البرز مرکزی، شمال ایران

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 67-74

10.22071/gsj.2010.55438

رضوان خاوری؛ منوچهر قرشی؛ مهران آرین؛ خسرو خسروتهرانی