اکتشاف و معدن
انتخاب روش حفاری تونل مترو با روش های AHP و TOPSIS

حسن بخشنده امنیه؛ امیرحسین رستمی؛ کورش شهریار؛ حمید چاکری؛ مسعود چراغی سیف آباد

دوره 29، شماره 116 ، شهریور 1399، ، صفحه 121-124

https://doi.org/10.22071/gsj.2019.99088.1265

چکیده
  When a tunnel passes through weak soil with different conditions, or there is a thin layer of soil on top of the tunnel, the mass of soil or rock must be stabilized. In addition, an excavation method must be chosen and applied in order to control the amount of subsidence and convergence which are among the most significant factors in excavation a tunnel especially in urban area, since the soil between the tunnel and the ground moves due to changes in the shape of the tunnel through excavation, and progression of these movements toward the ground is manifested in subsidence of the surface structures. ...  بیشتر

اکتشاف و معدن
رابطه تجربی برای نشست زمین در اثر حفر تونل دو قلو مترو اصفهان با TBM

حسن بخشنده امنیه؛ امیرحسین رستمی؛ کورش شهریار؛ حمید چاکری؛ مسعود چراغی سیف آباد

دوره 28، شماره 109 ، آذر 1397، ، صفحه 3-6

https://doi.org/10.22071/gsj.2017.97965.1253

چکیده
  چکیده یکی از مهمترین پارامترهایی که در یک پروژه تونل سازی شهری باید مورد بررسی قرار گیرد، میزان نشست سطح زمین است. تونل های مترو از مهم ترین زیر ساخت های حمل و نقل شهری هستند. با توجه به عمق کم حفاری مهم ترین عامل, کنترل تغییر شکل ها و نیروهای برشی ایجاد شده برای جلوگیری از نشست حداکثر است تا از آسیب و تخریب سازه های سطحی و زیرسطحی جلوگیری ...  بیشتر