بررسی ویژگی‌های زمین‌ریختی و تنوع سامانه‌های رودخانه‌ای دشت جلفا- هادی‌شهر، شمال باختری ایران: تلفیقی از آثار تغییرات جنبایی زمین‌ساختی، سطح اساس و محیطی در کواترنری

داود مختاری

دوره 23، شماره 89 ، آذر 1392، ، صفحه 187-198

https://doi.org/10.22071/gsj.2013.53624

چکیده
  سامانه‌های رودخانه‌ای و سیمای زمین‌ریختی محیط‌های نیمه‌خشک شمال باختری ایران نشانگر آثار متعددی از فعالیت‌های زمین‌ساختی و تغییرات محیطی کواترنری هستند. چاله زمین‌ساختی جلفا-هادی‌شهر یکی از دشت‌های شکل گرفته این بخش از ایران در راستای رودخانه ارس است که در پژوهش حاضر داده‌های سامانه‌های رودخانه‌ای آن برای ارزیابی نقش تغییرات ...  بیشتر

پشته‌های فشاری محدوده حوضه آبریز باغلار نشانه‌ای از فعالیت‌های نو ‌زمین‌ساختی گسل شمالی میشو

داود مختاری؛ محمدرضا نیکجو

دوره 18، شماره 69 ، آذر 1387، ، صفحه 56-63

https://doi.org/10.22071/gsj.2009.57539

چکیده
     ارزیابی سیماهای زمین‌ساختی- ریخت‌شناختی مانند پشته‌های فشاری در امتداد گسل‌های راستالغز از جمله راه‌های قابل اعتماد برای تعیین جابه‌جایی گسل است. گسل فعال و راستالغز شمالی میشو با امتداد خاوری- باختری، خود ادامه گسل بزرگ تبریز است که فعالیت آن آثار ریخت‌شناختی متعددی را پدید آورده است. این تحقیق بر اساس تفسیر زمین‌ساختی- ...  بیشتر

آبگیرهای فرونشستی راستای گسل تبریز، نمونه‌هایی از زمین‌ریختهای حاصل از زمین‌ساخت فعال

داود مختاری

دوره 16، شماره 63 ، خرداد 1386، ، صفحه 40-49

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58438

چکیده
  گسل تبریز که در ادامه شمال باختری خود گسل شمالی میشو را نیز شامل می‌شود با روند شمال باختری-  جنوب خاوری خود دارای سازوکاری راستالغز با مؤلفه راست‌بر است و یکی از لرزه‌خیزترین گسلهای ایران در ناحیه آذربایجان است. مطالعات به عمل آمده در قسمتهای مختلف این گسل حاکی از وجود آثار ریخت‌شناختی متعدد ناشی از فعالیتهای زمین‌ساختی در راستای ...  بیشتر