اثر کالیبراسیون داده‌های استر در بارزسازی‌های سنگ شناختی؛ مطالعه موردی کمپلکس افیولیتی نیریز

مجید هاشمی تنگستانی؛ لاله جعفری

دوره 21، شماره 84 ، شهریور 1391، ، صفحه 129-138

https://doi.org/10.22071/gsj.2012.53970

چکیده
  انواع روش‌های کالیبراسیون بر روی داده‌های مرئی، فروسرخ نزدیک و فروسرخ موج‌کوتاه دسته داده L1B استر مربوط به منطقه افیولیتی نیریز انجام شده و به منظور معرفی روش بهینه، نتایج حاصل با دسته دادة پیش‌تر کالیبره‌شده AST-07 مقایسه شده است. مجموعه داده‌های L1B با استفاده از روش‌های تصحیح جوی مطلق ATCOR-3 (تصحیح جوی و توپوگرافی) و ATCOR-2 (تصحیح جوّی) ...  بیشتر