سازوکار زمین‌لرزه 10 آذر 1386 تبریز با استفاده از داده‌های شتاب‌نگاری

حسین حمزه‌لو؛ اسماعیل فرزانگان؛ حسین میرزایی علویچه

دوره 19، شماره 75 ، خرداد 1389، ، صفحه 35-38

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.55429

چکیده
  زمین‌لرزه 10 آذر 1386 و کمتر از 3 ماه بعد،  زمین‌لرزه 25 شهریور 1386 با بزرگی 6/4 در نزدیکی تبریز در استان آذربایجان شرقی روی داد. با استفاده از روش تجزیه و تحلیل امواج SH شتاب‌نگاشت‌های ثبت شده و مدل چشمه برون پارامترهای صفحه گسل برای این زمین لرزه برآورد شد. راستا، شیب و ریک به ترتیب°310، °85  و °170 برآورد شده است. سازوکار به‌دست آمده ...  بیشتر

برآورد رابطه بسامد ضریب کیفیت امواج برشی در دشت لرستان با استفاده از شتابنگاشت‌های زلزله درب آستانه(2006)

حبیب رحیمی؛ حسین حمزه‌لو

دوره 18، شماره 70 ، اسفند 1387، ، صفحه 94-101

https://doi.org/10.22071/gsj.2009.57380

چکیده
       تضعیف انرژی امواج لرزه‌ای بر اثر دو سازوکار پراکندگی و ذاتی ایجاد و مطالعه می‌شود ودر نتیجه تضعیف کلی انرژی امواج لرزه­ای، مجموعی از دو نوع تضعیف انرژی امواج در زمین است که از رابطه  پیروی می‌کند که در آن   پراکندگی امواج لرزه‌ای در درون زمین است. در این بخش انرژی از کل میدان موج حذف نمی‌شود و فقط انرژی از امواج ...  بیشتر