مدل‌سازی وارون داده‌های مغناطیسی با استفاده از روش زیر فضا (Subspace Method)

علی نجاتی کلاته؛ محمود میرزایی؛ ناصر گویا؛ ابراهیم شاهین

دوره 19، شماره 75 ، خرداد 1389، ، صفحه 165-174

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.55466

چکیده
  در این مقاله، به منظور مدل‌سازی وارون داده‌های مغناطیسی، از بسط توابع متعامد و ضرایب دامنه این بسط استفاده شده است. بردارهای پایه بسط ویژه بردارهای بهنجار شده مشتق دوم  Hessian Matrix) ( تابع هدف (Objective Function) است که از یک مدل مرجع استخراج می‌شوند. تعداد محدودی از ویژه بردارهایی که به این ترتیب به دست می‌آیند، زیرفضای جدیدی از متغیرهای ...  بیشتر

مدل‌سازی وارون دوبعدی غیرخطی داده‌های گرانی‌سنجی منطقه مغان با استفاده از روش مارکوارت-‌ لونبرگ

علی نجاتی‌کلاته؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ ابراهیم شاهین؛ سید‌هانی متولی‌عنبران؛ شهاب قمی؛ احسان جوان

دوره 19، شماره 74 ، اسفند 1388، ، صفحه 13-20

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57313

چکیده
  در این مقاله مدل‌سازی وارون غیرخطی داده‌های گرانی‌سنجی برای تعیین هندسه سنگ ‌بستر مورد نظر بوده است به‌طوری ‌که با کمترین اطلاعات اولیه زمین‌شناسی، بهترین ساختار نزدیک به واقعیت زمین‌شناسی را نتیجه دهد. در روش ارائه شده هندسه سنگ‌ بستر با یک‌ سری منشورهای کنار هم چیده ‌شده تقریب زده می‌شود و در نهایت طول این منشورها، عمق سنگ‌بستر ...  بیشتر