بررسی سنگ‌زایی سنگ‌های فرامافیک – مافیک خاور فریمان، شمال خاوری ایران

غلامعلی معاف پوریان؛ محمد پور‌معافی؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمد هاشم امامی؛ محمد‌رضا جان‌نثاری؛ استفان پارمن

دوره 18، شماره 72 ، شهریور 1388، ، صفحه 9-24

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57016

چکیده
  رخنمون‌های پراکنده متشکل از سنگ‌های فرامافیک- مافیک و میان لایه‌های رسوبی در شمال خط‌واره فریمان - تربت جام را به طور عمده در مناطق باختر مشهد، خاور فریمان و شمال تربت جام در منطقه آق دربند می‌توان ملاحظه کرد. مطالعه این سنگ‌ها در خاور فریمان،  شواهد صحرایی، مانند وجود سیماهای بالشی و برشی را ارائه کرد که از ماهیت آتشفشانی تا ...  بیشتر