اثر هاله خرد شده در حفاری انفجاری بر تحلیل عددی سه-بعدی تغییرشکل‌های تونل با نگرشی ویژه بر کیلومتر 10 تونل گاوشان

حمید بهرامی؛ علی ارومیه ای؛ مرتضی احمدی؛ سمانه سلیمانی

دوره 19، شماره 73 ، آذر 1388، ، صفحه 57-64

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57200

چکیده
  بررسی پایداری فضاهای زیر­زمینی پیش از حفاری و با توجه به میزان تغییرشکل‌های نهایی، از ملزومات طراحی است. در مدل‌سازی‌های مختلف یا تحلیل‌های تجربی، محدوده اطراف بخش حفر شده به شکل یک پارچه به‌صورت محیط پیوسته یا ناپیوسته، مدل و تحلیل می­شود. به نظر می­رسد در حفاری انفجاری به علت تخریبی که بسته به نوع انفجار، جنس توده سنگ و غیره ...  بیشتر