مطالعات شناسایی و فرآوری بوکسیت دیاسپوری کرمان

مهدی معظمی گودرزی؛ بهرام رضایی؛ احمد امینی

دوره 17، شماره 67 ، خرداد 1387، ، صفحه 164-171

https://doi.org/10.22071/gsj.2009.57827

چکیده
  در این تحقیق در ابتدا مطالعات شناسایی از دیدگاه فرآوری و سپس امکان افزایش نسبت مدول آلومینا به سیلیس با کمک آزمایشهای فرآوری بر روی نمونه‌های بوکسیت دیاسپوری  منطقه بلبلویه کرمان بررسی گردید. نتایج به دست آمده از مطالعات شناسایی نشان داد که کانیهای اصلی تشکیل دهنده کانسنگ دیاسپور و هماتیت می‌باشند و درصدAl2O3  ،Fe2O3 وSiO2  به ترتیب برابر ...  بیشتر

مطالعات آهن زدایی بوکسیت دیاسپوری کم عیار با استفاده از روش گرماشیمیایی

مهدی معظمی گودرزی؛ بهرام رضایی؛ احمد امینی

دوره 16، شماره 63 ، خرداد 1386، ، صفحه 72-76

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58442

چکیده
  در این تحقیق، امکان آهن زدایی نمونه بوکسیت دیاسپوری پرآهن با استفاده از روش گرماشیمیایی برای نخستین بار مطالعه شده است. بدین منظور، نمونه در دماهای 600 تا 1100 درجه سانتی‌گراد کلسینه گردید و آزمایشهای اسیدشویی با استفاده از اسید کلریدریک بر روی آن انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده با افزایش دمای کلسیناسیون، به تدریج انحلال پذیری آلومینیم ...  بیشتر