مطالعة امکان پذیری افزایش راندمان جداکنندة الکتریکی نیمه صنعتی برای فرآوری کانة تیتانیم کهنوج

سید محمَد جواد کلینی؛ محمود عبداللهی؛ مهدی نصرآبادی

دوره 17، شماره 68 ، شهریور 1387، ، صفحه 2-14

https://doi.org/10.22071/gsj.2009.57834

چکیده
  در این مقاله نتایج مطالعه افزایش راندمان (کارایی عملیاتی) جداکنندة الکتریکی غلتکی واحد نیمه­صنعتی تیتانیم کهنوج با بهینه­سازی پارامترهای مؤثر بر کارایی عملیاتی ارائه شده است. در این راستا پس از انجام مطالعات در مورد جداکنندة مذکور و پارامترهای مؤثر در کارایی عملیاتی جداکنندة الکتریکی، پارامترهای قابل تغییر یعنی شدت ولتاژ کرونا، ...  بیشتر