ارزیابی پارامتر‌های مخزنی سازند بور‌گان در یکی از میدان‌های نفتی جنوب باختر ایران

سروش نظام‌وفا؛ محمد رضا رضایی؛ رضا موسوی‌حرمی؛ محمود برگریزان؛ علی چهرازی

دوره 17، شماره 68 ، شهریور 1387، ، صفحه 68-79

https://doi.org/10.22071/gsj.2009.57839

چکیده
         بررسی و شناخت دقیق ویژگی‌های مخازن هیدروکربنی می‌تواند کمک بسیار زیادی در مدیریت بهره‌برداری از چاه‌های تولیدی و توسعه میدان‌ها داشته باشد. سازند بورگان یک سازند ماسه سنگی- شیلی است که در سامانه دلتایی برجای گذاشته شده و سن آن کرتاسه پیشین تا میانی  می‌باشد که به سه زون مخزنی A , B و   Cتقسیم شده است. در ...  بیشتر