نویسنده = محمدرضا کبریایی‌زاده
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه سنگ‌چینه‌نگاری و زیست‌چینه‌نگاری زیای آمونیتی سازند دلیچای در برش مهدیشهر (شمال سمنان)

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 27-38

10.22071/gsj.2015.42563

طیبه سربندی فراهانی؛ محمود رضا مجیدی فرد؛ محمدرضا کبریائی زاده؛ مهین محمدی


2. جنس و گونه جدید مرجان رگوزا از سازند مبارک، ویزین پسین (برش ولی‌آباد، البرز مرکزی، شمال ایران)

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 53-56

10.22071/gsj.2014.43768

کاوه خاکسار؛ فاطمه رضوان نیا؛ محمدرضا کبریایی‌زاده


3. بازوپایان سازند بهرام از شمال کرمان (برش هجدک)

دوره 23، شماره 90، زمستان 1392، صفحه 225-238

10.22071/gsj.2014.44007

محمدرضا کبریایی‌زاده


4. بازوپایان و کنودونت‌های سازند مبارک (کربنیفر پیشین) در برش کلاریز شمال دامغان

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 121-130

10.22071/gsj.2010.57343

حسین غلامعلیان؛ محمدرضا کبریایی زاده؛ منصور قربانی؛ سید محمود حسینی نژاد