معرفی دو گونه از ماکروفسیلهای گیاهی گروه بازدانگان (راستة بنتیتالها) برای نخستین بار از ایران

جواد سعادت نژاد

دوره 16، شماره 64 ، شهریور 1386، ، صفحه 158-165

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58232

چکیده
  بررسی و مطالعة ماکروفسیلهای گیاهی رسوبات ژوراسیک از سازند شمشک در منطقة اشکورات علیا، منجر به شناسایی دو گونة Ptilophyllum sahniiوPtilophyllum sakrigaliensis  از شاخة سیکادوفیتها و راستة بنتیتالها برای نخستین‌بار از ایران شده است. بر اساس پخش چینه‌شناختی این دو گونه و ماکروفسیـــلهای گیاهی همراه این دو گونه از جمــــــله Todites williamsoni, Cladophlebis aktashensis, ...  بیشتر