آب شناسی
تاثیر نوسانات سطح آب دریا بر روی ژئومورفولوزی و مورفودینامیک سواحل دریای خزر (مطالعه موردی خلیج گرگان)

بابک نجفی ها؛ ولادیمیر بونیاگریان

دوره 29، شماره 113 ، آذر 1398، ، صفحه 35-44

https://doi.org/10.22071/gsj.2018.128457.1457

چکیده
  دریای خزر به عنوان بزرگ‎ترین دریاچه جهان، در دوره‎های مختلف شاهد نوسانات زیادی بوده است. منطقه مورد  مطالعه در استان مازندران در جنوب شرقی دریاچه خزر است. این تحقیق در محدوده نواحی ساحلی خلیج گرگان، زبانه ماسه‎ای میانکاله با هدف بررسی نوسانات سطح آب دریایی خزر بر سواحل این منطقه انجام گرفته است. تحقیق حاضر به وسیله ترکیبی از ...  بیشتر