ژئوفیزیک
برآورد ضریب کیفیت موج برشی در ناحیه زوج زمینلرزه های 1391 اهر-ورزقان با استفاده از داده های پسلرزه ای

جعفر جاقوری؛ حسین صادقی؛ سید کیوان حسینی

دوره 29، شماره 114 ، اسفند 1398، ، صفحه 123-128

https://doi.org/10.22071/gsj.2019.143690.1521

چکیده
  ضریب کیفیت موج برشی Q_s از جمله پارامترهای کلیدی یک ناحیه لرزه خیز جهت مطالعات زلزله شناسی و زلزله شناسی مهندسی می باشد. در مطالعه حاضر این ضریب در ناحیه زوج زمینلرزه های 1391 اهر- ورزقان با استفاده از روش معکوس تعمیم یافته بر مبنای پنجره امواج برشی حاصل از پسلرزه های این دو زمینلرزه بررسی شده است. 2860 رکورد سه مؤلفه ای باند پهن و 540 رکورد ...  بیشتر