مطالعه کانی‌شناسی و درجه آزادی کانسنگ فلورین پاچی‌میانا، استان مازندران

حمید خرمی؛ بهرام رضایی؛ احمد امینی؛ فتح‌الله مصوری

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ، اسفند 1393، ، صفحه 155-160

http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2015.43274

چکیده
  مطالعات کانی‌شناسی و درجه آزادی از مهم‌ترین متغیرهای مورد استفاده در انتخاب روش جدایش است. در این مطالعه ویژگی‌های انواع مختلف کانی‌های موجود درکانسنگ فلورین شناسایی و روش‌های مناسب برای پیش‌فرآوری و فرآوری پایانی ارائه شد. ویژگی‌های کانسنگ با مطالعات میکروسکوپی، XRF، XRD و تجزیه شیمیایی تعیین و ترکیبات کانی‌شناسی بر پایه تجزیه ...  بیشتر