تحلیل فوریه نواقص روش‌های پردازش چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی

بهزاد تخم‌چی؛ هاله عزیزی؛ حسین معماریان

دوره 24، شماره 93 ، آذر 1393، ، صفحه 253-258

https://doi.org/10.22071/gsj.2014.43590

چکیده
  کاربرد اصلی چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی، تخمین نوع سنگ، تخلخل و اشباع است. روابط بسیاری برای این نوع تخمین‌ها ارائه شده‌اند و البته نواقص روابط یادشده نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این مقاله نواقص کلی روابط موجود از دید ویژگی‌های تخمین مورد بررسی قرار گرفته است. به‌طور معمول مقادیر حاصل از تخمین نسبت به مقادیر ورودی تخمین تغییرپذیری ...  بیشتر