تلفیق دو روش متفاوت تداخل سنجی راداری بر پایه پراکنش‌کننده‌های دایمی به منظور پایش فرونشست

زهرا صادقی؛ محمد جواد ولدان زوج؛ مریم دهقانی

دوره 23، شماره 90 ، اسفند 1392، ، صفحه 45-54

https://doi.org/10.22071/gsj.2014.43906

چکیده
  نبود همبستگی مکانی و زمانی در تصاویر راداری در دسترس، استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری سنتی را برای پایش جابه‌جایی سطح زمین محدود می‌کند. روش‌های تداخل‌سنجی راداری برپایه پراکنش‌کننده‌های‌دایمی  ارائه شده برای کاهش محدودیت‌های روش سنتی، به دلیل استفاده از تحلیل دامنه و مدل جا به‌جایی از پیش تعیین‌شده برای انتخاب پیکسل‌‍‌های ...  بیشتر