میدان تنش کواترنری در گستره حوضه رسوبی ماهنشان- میانه، شمال‌ باختر ایران

مهتاب افلاکی؛ اسماعیل شبانیان؛ زینب داودی

دوره 26، شماره 102 ، اسفند 1395، ، صفحه 247-256

https://doi.org/10.22071/gsj.2017.44070

چکیده
  حوضه سنوزوییک ماهنشان‌‌‌- میانه، در جنوب باختری پایانه جنوبی گسل تبریز، میان دو قلمرو زمین‌ساختی شمال‌ باختر و شمال ایران جای دارد که متأثر از دو رژیم زمین‌ساختی و وضعیت تنش متفاوت هستند. از این رو، شناخت وضعیت تنش در گستره ماهنشان- ‌میانه، یک روش کلیدی برای تعیین مرز گذار میان این دو قلمرو زمین‌ساختی است. در این پژوهش وضعیت تنش ...  بیشتر