واکاوی جنبش‎شناختی و تنش‌های زمین‌ساختی در پهنه گسلی قیر، زاگرس، ایران

خلیل سرکاری‎نژاد؛ بهاره ظفرمند

دوره 26، شماره 102 ، اسفند 1395، ، صفحه 185-196

https://doi.org/10.22071/gsj.2017.44147

چکیده
  پهنه گسلی قیر با سازوکار لغزشی وارون، بخشی از کمربند پیش‎بوم چین‌خورده زاگرس است که در جنوب ناحیه برشی سبزپوشان قرار دارد و پهنه گسلی راستالغز کره‌بس از شمال ‌باختر این منطقه می‎گذرد. شیب این گسل دارای مقداری متوسط و روند آن موازی با روند عمومی چین‌ها و گسل‌های راندگی در کمربند چین خورده زاگرس است. در این پژوهش برای تعیین موقعیت ...  بیشتر