چینه شناسی و فسیل شناسی
چینه‌نگاری سازند شهبازان در حوضه لرستان

اعظم عبدل‌نیا؛ ایرج مغفوری مقدم؛ داریوش باغبانی

دوره 26، شماره 103 ، خرداد 1396، ، صفحه 157-168

https://doi.org/10.22071/gsj.2017.46623

چکیده
  سازند شهبازان در طی زمان ائوسن میانی تا پسین در حوضه پیش‌بوم لرستان و بخش‌های شمال خاوری فرورفتگی دزفول انباشته شده است. به منظور مطالعه چینه‌نگاری این سازند چهار برش سطحی (یال شمال خاوری تاقدیس لنگر، یال جنوب خاوری تاقدیس چناره، یال شمال خاوری تاقدیس ماله‎کوه و یال جنوب باختری تاقدیس پشت جنگل) انتخاب شد. در یال شمال خاوری تاقدیس ...  بیشتر