ارزیابی متغیرهای مؤثر بر توزیع شکستگی‎ها در مخزن آسماری میدان نفتی هفتکل ‎(جنوب باختر ایران)

علی سلگی؛ علیرضا فرخ‌نیا؛ فریبا زحمتی

دوره 26، شماره 103 ، خرداد 1396، ، صفحه 129-134

https://doi.org/10.22071/gsj.2017.46772

چکیده
  تاقدیس هفتکل یکی از میادین نفتی در فروبار دزفول واقع در زاگرس چین‎خورده است. در این مطالعه به بررسی عوامل کنترل کننده توزیع شکستگی‎ها پرداخته شده است که به عنوان مهم‎ترین متغیرهای مؤثر بر جایگیری مواد هیدروکربوری در سازند مخزنی آسماری هستند و در این زمینه با بهره‎گیری از اطلاعات زیرسطحی و روش‎های تحلیل زیرسطحی، شکستگی‎های ...  بیشتر