چینه شناسی و فسیل شناسی
دیرینه شناسی سیستماتیک آلوئولینیدهای سازند قرمز قاره ای - آواری حرمک، جنوب شرق ایران، شمال زاهدان، برش حرمک

رضا معزی نسب؛ محمدنبی گرگیج؛ محمدرضا بخشی محبی

دوره 28، شماره 109 ، آذر 1397، ، صفحه 229-236

https://doi.org/10.22071/gsj.2017.81959.1084

چکیده
  برش حرمک شامل تناوبی از کنگلومرای الیگومیکتیک اکثراً با آلوئولینیدها و نومولیتیدها، همچنین قلوه­های آهکی و کمتر قلوه­های آندزیت و بازالت و توف ریولیتی، ماسه­سنگ پبل­دار و شیل قرمز است. منشأ کنگلومرای سازند قرمز قاره­ای- آواری حرمک به احتمال زیاد از سازند دبیل و هم­ارز رسوبات پالئوسن پسین-ائوسن پیشین است. تقریباً 80 درصد ...  بیشتر