بررسی وضعیت تنش در محدوده پهنه گسلی سیاه چشمه- خوی (شمال باختر ایران) و استفاده از روش تحلیل جدایش تنش‌ها در جدایش تنش‌های نوزمین‌ساخت از تنش‌های دیرین

بهزاد زمانی قره چمنی

دوره 23، شماره 89 ، آذر 1392، ، صفحه 75-88

https://doi.org/10.22071/gsj.2013.53557

چکیده
  محدوده مورد مطالعه در این پژوهش، در شمال­باختری ایران و در استان آذربایجان­ غربی قرار دارد و شهر خوی به عنوان بزرگ‌ترین منطقه مسکونی در حاشیه جنوب­ خاوری منطقه یاد شده قرار گرفته است. در این پژوهش وضعیت رژیم تنش در محدوده گسل سیاه چشمه- خوی، بر پایه روش تحلیل وارون، بر مبنای داده­های سازوکار کانونی زلزله­ها و داده­های صحرایی ...  بیشتر