بررسی نتایج حاصل از اعمال الگوریتم وارون‌سازی اُکام بر داده‌های الکترومغناطیس هوابرد در منطقه کلاته رشم

فرزاد شیرزادی تبار؛ بهروز اسکویی؛ مهرداد باستانی

دوره 22، شماره 85 ، آذر 1391، ، صفحه 63-70

https://doi.org/10.22071/gsj.2012.54022

چکیده
  داده‌های الکترومغناطیسی هوابرد در حوزه‌های زمان و بسامد برداشت می‌شوند. در حوزه زمان، تغییرات زمانی میدان مغناطیسی ثانویه و در حوزه بسامد مقدار خود میدان مغناطیسی ثانویه اندازه‌گیری می‌شود. در این نوشتار داده‌های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه بسامد با اعمال روش معکوس‌سازی اُکام به مقادیری از مقاومت ویژه تبدیل می‌شوند که خواص ...  بیشتر