مدل زمین شناسی مهندسی سواحل باختری دریای خزر

محمدرضا نیکودل؛ مرتضی هاشمی؛ ناصر حافظی مقدس؛ ماشاالله خامه چیان

دوره 22، شماره 86 ، اسفند 1391، ، صفحه 171-182

https://doi.org/10.22071/gsj.2012.54083

چکیده
  شناخت سیمای زمین­شناسی یک منطقه برای تصمیم­گیری کاربری آن اهمیت ویژه­ای دارد. یک مدل زمین­شناسی مهندسی می­تواند تا حدودی این سیما را روشن نماید. در این تحقیق بر اساس مطالعات و بررسی‌های انجام شده، مدل مناسبی که نشان دهنده شرایط کلی زمین­شناسی مهندسی رسوبات سواحل باختری دریای خزر است، ارائه شده است. این پژوهش بر اساس مطالعاتزمین‌ریخت‌شناسی، ...  بیشتر