تعیین چشمه‌های لرزه‌ای با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی فازی بهینه‌

رضوان قاسمی نژاد؛ رحیم علی‌عباسپور؛ مسعود مجرب

دوره 27، شماره 105 ، آذر 1396، ، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22071/gsj.2017.54132

چکیده
  چشمه‌های لرزه‌ای نقش مهمی در برآورد خطر در فرایند تحلیل خطر لرزه‌ای ایفا می­کنند. انتخاب این مناطق بیشتر بر پایه قضاوت‌های کارشناسان انجام می‌شود و در بیشتر موارد، تعیین چشمه‌های لرزه‌ای توسط چند کارشناس نتایج متفاوت و بحث‌برانگیزی را دربر دارد. از این ‌رو، یکی از عوامل مهم در ایجاد عدم قطعیت در تحلیل خطر می‌تواند به دلیل ...  بیشتر