کنترل فرونشست دشت مشهد و نیشابور بر مبنای روش تجزیه و تحلیل تغییر انحنابا استفاده از میدان جابه‌جایی حاصل از مشاهدات GPS

یزدان عامریان؛ بهزاد وثوقی

دوره 21، شماره 82 ، اسفند 1390، ، صفحه 133-138

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.54449

چکیده
  مدل‌سازی هندسی تغییرشکل رویه زمین با استفاده از معیارهای متفاوتی مانند تنسور تغییر شکل نوع اول (تنسور تغییر متریک یا همان تنسور کرنش)، تنسور دوران خطی و تنسور تغییر شکل نوع دوم (تنسور تغییر انحنا) با منابع گوناگون اطلاعاتی (GPS, DORIS, SLR, VLBI, Levelling) انجام می‌شود. در این پژوهش تنسور تغییر انحنا و کمیت‌های ناوردای حاصل از آن، تغییر انحنای ...  بیشتر