تعیین نوسانات هم لرزة پوسته زمین با بهره گیری از داده های آهنگ بالای GPS، مطالعة موردی: زمین‌لرزة سن سیمون 22 دسامبر 2003 (کالیفرنیا- ایالات متحده)

سجاد طبیبی؛ مسعود مشهدی حسینعلی؛ یحیی جمور

دوره 21، شماره 83 ، خرداد 1391، ، صفحه 97-102

https://doi.org/10.22071/gsj.2012.54524

چکیده
  شناخت پدیدة زمین‌لرزه، مستلزم دستیابی هر چه دقیق­تر به مدل­های دینامیکی و سینماتیکی برای توضیح چگونگی گسیختگی در گسل است. تحلیل حرکات زمین به صورت دقیق و در گسترة وسیعی از بسامد­ها و دامنه­ها یکی از راهکارهای موجود در این زمینه به شمار می‌رود. سامانه تعیین موقعیت جهانی، امروزه به ابزار نیرومندی برای این منظور تبدیل شده است. ...  بیشتر