شواهد ساختاری ترافشارش قاره‌ای درگستره بیرک (جنوب خاور ایران)

احسان موسوی

دوره 20، شماره 79 ، خرداد 1390، ، صفحه 75-82

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.55043

چکیده
  تعدادی از شواهد ساختاری ترافشارش قاره‌ای در منطقه بیرک مطالعه و با نتایج مدل‌سازی‌های تجربی مقایسه شده‌اند. این شواهد به این شکل هستند که محور چین‌هاآرایش پله‌ای و میل دوسویه دارند. جهت‌یافتگی میانگین محور چین‌هاو راستای رخ‌های شکستگی با جهت‌یافتگی عمومی گسل‌های مرزی زوایای کمتر از 45 درجه می‌سازند. گسل‌های راستالغز آرایش ...  بیشتر