1. پارامترهای چشمه زمین‌لرزه 1997 گرمخان (شمال خاوری بجنورد)، شمال خاوری ایران

مریم امینی پناه؛ محمد رضا قیطانچی؛ منوچهر قرشی

دوره 20، شماره 77 ، پاییز 1389، ، صفحه 181-187

http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2010.55373

چکیده
  زمین‌لرزه بجنورد در منطقه کوهستانی در استان خراسان شمالی به وقوع پیوست. زمین‌لرزه اصلی تخریب گسترده‌ای را ایجاد نمود. بررسی‌های صحرایی و توزیع پسلرزه‌ها‌،  گسلشی با راستای شمال باختری – جنوب خاوری را برآورد می‌کند. توزیع پس‌لرزه‌های ثبت شده در محل، طولی حدود 50-40 کیلومتر و ژرفای 30 کیلومتر را نشان می‌دهد. فعالیت پس‌لرزه‌ها ...  بیشتر