بررسی مرز پرمین- تریاس در برش اسفه شمال خاور شهرضا (ایران مرکزی)

محمّدرضا پرتوآذر

دوره 19، شماره 75 ، خرداد 1389، ، صفحه 13-18

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.55422

چکیده
  برش چینه‌شناسی پرمین- تریاس در ناحیه اسفه در 15 کیلومتری شمال خاور شهرضا و 65 کیلومتری جنوب اصفهان قرارگرفته است. هدف از این مقاله، بررسی سنگ‌چینه‌نگاری، زیست‌چینه‌ای و چگونگی وضع قرارگرفتن مرزهای پرمین - تریاس و همچنین سن زمین‌شناسی آنها است. در بررسی زیست‌چینه‌ای این برش وجود فسیل‌های شاخص از Fusulinidae که دارای کیفیت بالایی نسبت ...  بیشتر