ارائه یک روش جدید و مؤثر به منظور بهبود کیفیت تصاویر SAR بر مبنای استخراج وابستگی‌های بین مقیاسی در حوزه موجک

محمد فروزانفر؛ حمید ابریشمی مقدم؛ مریم دهقانی

دوره 19، شماره 76 ، شهریور 1389، ، صفحه 17-22

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.55636

چکیده
  با وجود کاربرد مؤثر تصاویر SAR در استخراج خطواره‌ها و گسل‌ها، تهیه مدل رقومی زمین و تعیین جابه‌جایی‌ها و تغییر شکل زمین در اثر زلزله، این تصاویر به دلیل وجود نوفه‌ای ضرب شونده به نام اسپکل  (Speckle noise) از کیفیت رادیومتریک پایینی برخوردار هستند. بنابراین بهبود کیفیت این تصاویر به منظور استفاده بهینه از آنها در کاربردهای سنجش از دور، ...  بیشتر