مطالعه مصب ها بعنوان موازنه کننده بار فلزات سنگین بین رودخانه و دریا

علی معرفت؛ عبدالرضا کرباسی

دوره 28، شماره 112 ، شهریور 1398، ، صفحه 241-248

https://doi.org/10.22071/gsj.2018.111979.1356

چکیده
  مصب ها مهم ترین منبع ورود آلودگی ها مختلف به ویژه فلزات سنگین به دریا بشمار می آیند. در این تحقیق ذرات معلق رودخانه سفیدرود جمع آوری شده و در آزمایشگاه تحت فرآیندهای تجزیه کامل و چند مرحله ای قرار می گیرند. به منظور بررسی نقش ناحیه اختلاط مصبی بر سرنوشت فلزات سنگین قبل از ورود به دریا، مصب بصورت آزمایشگاهی شبیه سازی شده و آزمایش های ...  بیشتر