نقش توأمان قطر و تراکم ریشه درخت بید بر مقاومت برشی خاک

محمد هادی داودی؛ محمود فاطمی عقدا

دوره 18، شماره 71 ، خرداد 1388، ، صفحه 143-148

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57003

چکیده
  پایدارسازی ترانشه‌های طبیعی و دامنه‌های مستعد لغزش از نظر ایمنی شهروندان، حفظ محیط زیست، مهندسی رودخانه و منابع طبیعی حائز اهمیت است. استفاده از ریشه درختان به منظور تقویت توده‌های خاک از راهکارهای مناسبی است که مورد توجه محققان بسیار قرار گرفته است. در این تحقیق ، اثر توأم قطر و تراکم ریشه بر مقاومت برشی خاک مورد بررسی قرار می‌گیرد.  ...  بیشتر