اولین مطالعه بریوزوئرهای سازند جیرود در البرز مرکزی

‌مهین محمدی؛ آندری ارنست؛ مهدی یزدی

دوره 18، شماره 70 ، اسفند 1387، ، صفحه 166-173

https://doi.org/10.22071/gsj.2009.57388

چکیده
  در مطالعه سازند جیرود(دونین بالایی) در البرز مرکزی دو گونه از بریوزوئرها بررسی شده است. سازند جیرود با ستبرای حدود 340 متر و تناوبی از رخساره‌های سیلیسی آواری و سنگ آهک و1-2 واحد گدازه آندزیتی، رخنمون‌های مناسبی در البرز مرکزی دارد. این مطالعه در مقطع تیپ سازند جیرود در دره جیرود و دو دره لالون و زایگون در نزدیکی آن در شمال تهران انجام ...  بیشتر