تحلیل هندسی و جنبشی نیمة باختری گسل میامی

فریده‌ باقری؛ عبدالله‌ سعیدی؛ سهیلا ‌ بوذری

دوره 18، شماره 69 ، آذر 1387، ، صفحه 34-42

https://doi.org/10.22071/gsj.2009.57536

چکیده
  گسل‌ میامی از گسل‌های اصلی شمال خاوری ایران است که در تکوین  حوضه‌های رسوبی و ریخت‌شناسی منطقه تأثیر مهمی داشته و پدیده‌های ریخت‌زمین‌ساختی گوناگونی به وجود آورده است. وجود این گسل در منطقه‌، موجب پیدایش ساخت‌های گوناگون  شده  و منطقه را از دیدگاه مطالعات زمین‌شناسی ساختاری، رفتار گسل‌ها و پایانه‌های آن، برهم‌کنش ...  بیشتر