1. برآورد مقدارکربن آلی کل با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی در میدان نفتی بینک، استان بوشهر

محمد جعفر محمد‌زاده؛ حمید آقابابایی؛ آینور ناصری

دوره 17، شماره 66 ، زمستان 1386، ، صفحه 60-67

http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2008.57635

چکیده
       مقدار کربن آلی کل (Total Organic Carbon) موجود در سنگ منشأ هیدروکربن یکی از پارامترهای حائز اهمیت  در ارزیابی آن است. این پارامتر نه تنها در مطالعات ژئوشیمیایی هیدروکربن مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه در بررسی میزان گسترش سنگ منشأ نیز نقش بسزایی دارد به گونه‌ای که با افزایش TOC، احتمال حضور سنگ منشأ افزایش می‌یابد وکاهش آن ...  بیشتر