تحلیل ساختاری ساختمان گشتاسب در جنوب دشت سروستان (ناحیه فارس داخلی _ زاگرس)

فاطمه متکی؛ حسین معتمدی؛ نوید دهباشی

دوره 27، شماره 106 ، اسفند 1396، ، صفحه 67-76

https://doi.org/10.22071/gsj.2018.58322

چکیده
  ساختمان گشتاسب در جنوب خاور شیراز جای گرفته است. این ساختمان ابعاد 54 کیلومتر و بیشینه پهنای 7 کیلومتر دارد و روی رخنمون سازند آسماری- جهرم قرار گرفته است. روند عمومی این ساختار همگام با دیگر ساختارهای ناحیه زاگرس و فارس شمال باختر- جنوب خاور است و در انتهای پلانج خاوری احتمالاً به دلیل عملکرد شاخه‍های گسل سروستان روندی خاوری- باختری ...  بیشتر