مطالعات آهن زدایی بوکسیت دیاسپوری کم عیار با استفاده از روش گرماشیمیایی

مهدی معظمی گودرزی؛ بهرام رضایی؛ احمد امینی

دوره 16، شماره 63 ، خرداد 1386، ، صفحه 72-76

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58442

چکیده
  در این تحقیق، امکان آهن زدایی نمونه بوکسیت دیاسپوری پرآهن با استفاده از روش گرماشیمیایی برای نخستین بار مطالعه شده است. بدین منظور، نمونه در دماهای 600 تا 1100 درجه سانتی‌گراد کلسینه گردید و آزمایشهای اسیدشویی با استفاده از اسید کلریدریک بر روی آن انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده با افزایش دمای کلسیناسیون، به تدریج انحلال پذیری آلومینیم ...  بیشتر