سخن سردبیر
دوره 28، شماره 109 ، آذر 1397، ، صفحه 1-1

چکیده
  به بهانه سالروز زمینلرزه 21 آبان ماه 1396 سرپل ذهاب- ازگله کشور ایران با داشتن پوسته‌ای قاره به نسبت ضعیف در میان دو صفحه قاره‌ای صلب‌تر قرار گرفته و بخشی از یک پهنه برخوردی گسترده و ناهمگون را تشکیل می‌دهد. برخورد و همگرایی صفحه‌های اوراسیا در شمال و عربی در جنوب سبب ایجاد فرازش و دگرشکلی کمربندهای کوهزایی، تشکیل پدیده‌های فیزیوگرافی ...  بیشتر